Atmosfera havosining ifloslanishi va uni muhofaza qilish

Atmosfera havosining ifloslanishi va  uni

muhofaza qilish.

 

Reja

Atmosfera haqida umumiy tushuncha.

Atmosfera havosini ifloslantiruvchi manbalar.

Havoning ifloslanishi natijasida vujudga keladigan salbiy

            holatlar va uning oqibatlari.

Atmosferani muhofaza qilish.


        Tayanch tushunchalar: atmosfera, troposfera, stratosfera, termosfera,

        ekzosfera, ozon qatlami, dunyo issiqxonasi, kislotali yomg’irlar,

        fotokimyoviy smog.


        Atmosfera haqida umumiy tushuncha.

       Atmosfera so’zi yunoncha tildan olingan bo’lib, (atm-bug’, sfera-qobiq) ya’ni havo qobig’i degan ma’noni anglatib, biosferada hayot mavjudligini ta’minlovchi asosiy manbalardan biridir. Atmosfera erning himoya qatlami hisoblanadi, u barcha tirik organizmlarni zararli kosmik nurlardan, samodan tushadigan meteoritlarning zarrachalaridan himoya qilib turadi. Sayyoramiz yuzasidagi issiqlikni saqlaydi. Agarda havo qobig’i bo’lmaganida edi, er yuzida kunduzi +1000S  va kechqurun -1000S harorat kuzatilgan bo’lar edi. Unda bulutlar paydo bo’ladi, yomg’ir, qor bunyodga keladi, shamol hosil bo’ladi, shuningdek erga namlik berib, tovush o’tkazadi va hayotbaxsh kislorod manbai hisoblanadi.

       Atmosfera qobig’i quyidagi qatlamlarga bo’linadi.

Troposfera – er sirtida 0-15 km gacha

Stratosfera – 15-50 km gacha

Mezosfera – 50-80 km gacha

Termosfera – 80-800 km gacha

Ekzosfera – 800-1000 km dan yuqori.

  Atmosfera shu qatlamlar bilan bir butun qobiq bo’lib hisoblanadi.

       Atmosferaning gaz tarkibi deyarli doimiy bo’ladi: asosan azot-78,09%, kislorod-20,95%, argon-0,93%, karbonat angidrid-0,03% mavjud. Shu bilan birga yana inert gazlar: geliy, neon, ksenon, vodorod, kripton, metan, ammiak, yod, radon gazlar va havoda doim 3-4 % suv bug’lari, changlar bo’ladi.

       Atmosferani tashkil etgan havo zichlikka ega. Bosim yuqoriga ko’tarilgan sari gazlarning zichligi kamayib boradi. Havo qobig’i o’z og’irligi bilan bizni va atmosferadagi barcha narsalarni bosib turadi. YEr atmosferasi qobig’ining massasi 5,27 . 1015 tonnani tashkil etadi.

          Atmosfera havosini ifloslantiruvchi manbalar.

            Atmosferada sodir bo’ladigan fizik, kimyoviy va biologik o’zgarishlar tirik organizmlarga o’z ta’sirini ko’rsatadi. So’nggi yillarda inson ta’sirining kuchayishi natijasida gazlar muvozanatining o’zgarishi kuzatilmoqda. Atmosferadagi gazlar doimiy miqdorining o’zgarishi sayyoramiz uchun salbiy oqibatlarga olib kelishi aniqlangan.

            Buyuk mutafakkir Abu Ali Ibn Sino aytganidek “Agar havoda chang va tutun bo’lmasa inson ming yilgacha umr ko’rgan bo’lardi”.

            Atmosferaning ifloslanishi deganda havoga zaharli birikmalarning qo’shilishi natijasida uning fizik va kimyoviy xususiyatlarini o’zgarishi tushuniladi.

            Insoniyatga qolaversa, barcha jonivorlarga hayot baxsh etadigan atmosfera havosini hozir asosan ikki manba: tabiiy omillar va inson faoliyatining mahsuli – antropogen (sun’iy) manba ifloslantiradi. Tabiiy omillarga: kosmik changlar, vulqonlarning otilishidan, tog’ jinslarining emirilishi va tuproqning nurashidan vujudga kelgan moddalar, o’simlik va hayvon qoldiqlari, o’rmon va dashtdagi yong’in, dengiz suvining mavjlanishi bilan havoga chiqqan tuz zarrachalari kabilarni misol qilib ko’rsatish mumkin.

            Atmosferaning sun’iy ifloslanishiga: avtomobil transporti  birinchi o’rinni (40%), energetika sanoati ikkinchi o’rinni (20%), korxona va tashkilot ishlab chiqarishi uchinchi o’rinni (14%), qishloq xo’jaligi ishlab chiqarishi, maishiy kommunal xo’jaligi va boshqalar zimmasiga ifloslanishning (26%) to’g’ri keladi.

       YEr sharining har xil mintaqalarida qaysiki, qaerda kimyoviy korxonalar ko’p bo’lgan joylarda atmosfera havosining ifloslanishi juda sezilarlidir. Masalan: Yaponiyada, AQShda, YEvropada, Rossiyada, Tojikiston  (TADAZ) va Xitoyda, respublikamizda esa Toshkent, Farg’ona, Chirchiq, Bekobod, Navoiy, Olmaliq kabi shaharlarni ko’rsatish mumkin.

       Hozirda er kurrasida xo’jalik faoliyati bilan bog’liq holda atmosferaga har yili 500 mln.tonna oltingugurt gazi, sulfat oksidi, azot oksidi, 6,5-7 mlrd. t. karbonat angidrid chiqarilmoqda. Shuningdek atmosferaning ifloslanishida va ko’plab kislorodni sarflanishida samolyotlarning ham roli katta. Birgina reaktiv samolyot 8 soat ichida Amerikadan YEvropaga uchib o’tganda 50-100 tonnagacha kislorod yoqadi, ya’ni buni 100 ming gektar o’rmonzor bir kunda chiqarib beradi, bir kosmik kemaning fazoga chiqishi uchun 16 km radiusida ozon qatlami emiriladi.

       Atmosfera havosining ifloslanishida qishloq xo’jalik ishlab chiqarishining ham hissasi bor, bunda parrandachilik va chorvachilik komplekslari, go’sht kombinatlari, kimyoviy o’g’itlar, zararli ximikatlar ko’proq ta’sir etadi. Bulardan tashqari kanalizasiya shaxobchalaridan, avtomobil g’ildiraklaridan, oyoq kiyimidan, oshxonalardan va boshqalardan chiqqan chang, gazlar, hidlar ham atmosferani ifloslaydi.

            Havoning ifloslanishi natijasida vujudga keladigan salbiy holatlar va 

          uning oqibatlari.

            Havoning kuchli ifloslanishi insonlar sog’lig’iga, qolaversa barcha jonzotlarga salbiy ta’sir ko’rsatadi. Bir kishi sutka davomida o’rtacha 25 kg havo bilan nafas oladi. Havo tarkibidagi zarali chang, qurumlar, zararli gazlar kishi organizmida to’planaveradi. Oqibatda teri va ko’z kasalliklari, jigar serrozi, qonbosimining ortishi, surunkali bronxit, enfizima, nafas qisish va o’pka raki kabi kasalliklarning ko’payishiga sabab bo’ladi. Bolalar o’rtasida umumiy kasallanishning ortishi qayd qilingan.

            Havoda oltingugurt oksidi ko’p bo’lishi natijasida kishilarda bronxit, gastrit kasalliklari vujudga keladi.

            Atmosfera havosining ifloslanishi o’simlik va hayvonlarga ham zarar etadi. O’simlik barglariga, tuproq va suv orqali esa ildiziga o’tadi. Ifloslangan havo o’simliklarni zararlab, ularda modda va energiya almashinuvini buzadi. Qishloq xo’jalik ekinlari va mevali daraxtlar ham kam hosilli bo’lib qoladi. Sanoat va transportdan chiqqan zararli gazlar fotosintez jarayoniga salbiy ta’sir ko’rsatadi. Transpirasiyani 3 barobargacha qisqartiradi.

            Qayrag’och dalalarda 300-400 yil yashasa, shahar parklarida 120-220 yil, avtomobil yo’llari atrofida 40-50 yil yashar ekan.

            Atmosferaning ifloslanishi hayvonlarga ham ta’sir etib, ularning zaharlanishiga, ba’zan esa nobud bo’lishiga sabab bo’lmoqda. Hayvon turlarining kasallanib, zaharlanib, qirilib ketishida urushlarning, xususan AQShning Vetnamda, Laosda olib borgan urushlarida kimyoviy qurollarni qo’llash tufayli 170 qush turidan hozir 24 qush turi, 55 sut emizuvchilar turidan 5 turi qolgan.

       Atmosferaga milliard tonnalab SO2 gazining chiqarilishi natijasida sayyoramizning o’rtacha harorati 1850 yilga nisbatan 0,5oS ga oshganligi aniqlangan. Agar atmosferadagi SO2 ning miqdori ortib boraversa, uning miqdori 2025 yilga borib 0,0379% ga etishi mumkin, bu esa er sayyorasi haroratini 1,8oS gacha ko’tarilishi taxmin qilinmoqda. YEr atmosferasi haroratining o’sishi, muzliklarning erishiga, suv sathining ko’tarilishiga olib keladi, bu esa ekin maydonlarini kamaytiradi, yog’in-sochin miqdori ko’payib, iqlim o’zgaradi.

            Oxirgi 25-30 yil ichida kislotali yomg’irlar ayrim davlatlarda haqiqiy ekologik falokatga aylanib qoldi. Har qanday qazilma yoqilg’i yondirilganda chiqindi gazlar tarkibida oltingugurt va azot qo’sh oksidlari bo’ladi. Atmosferaga millionlab tonna chiqarilayotgan bu birikmalar yomg’irni kislotaga aylantiradi. So’nggi yillarda AQSh, Kanada, Germaniya, Shvesiya, Norvegiya, Rossiya va boshqa rivojlangan davlatlarda kislotali yomg’irlar ta’sirida katta maydondagi o’rmonlar quriy boshladi. Bunday yomg’irlar tuproq hosildorligini pasaytiradi, binolar, tarixiy yodgorliklarni emiradi, inson sog’ligiga zarar etkazadi.

            Ayrim hududlarda havoning harakatsiz turib qolishi oqibatida kuzatiladigan zaharli tuman “smog” insonlar sog’ligiga o’ta salbiy ta’sir ko’rsatadi. 1952 yili 5-9 dekabrda Londonda yuz bergan smog oqibatida 4000 dan ortiq kishi nobud bo’lgan. Fotoximik smog deganda sanoat va transport chiqindi gazlarning quyosh nurlari ta’sirida reaksiyaga kirishib xavfli birikmalarni hosil qilishni tushuniladi. Jumladan, ozon, formaldegid va boshqa birikmalarning hosil bo’lishi va miqdorining ortishi uzatiladi. Yer yuzida atmosfera havosining ifloslanishini kamaytirish uchun tezlik bilan zarur choralar ko’rilishi lozim.

            Amerikalik meterolog Luis Battan aytganidek: “Yoki insonlar havodagi tutunni kamaytiradilar, aks holda tutun er yuzida insonlarni kamaytiradi”.

            Rivojlangan mamlakatlarda tashqi muhitning ifloslanishi avtomobil dvigatellari chiqarayotgan zaharli moddalar tufayli yuz berayotir. Ba’zi kapitalistik mamlakatlarda, masalan: Yaponiyada avtomobillarning ko’pligi natijasida ko’cha harakatini boshqaruvchi polisiya xodimi har 2 soatda kislorod maskasini almashtirib turishga majbur bo’ladi. Shu sababli ham mutaxassislar avtomobillarni “g’ildirakdagi ximiyaviy fabrika” deyishadi. Mashina motori chiqargan gaz tarkibida uglerod oksidlari, karbonat angidrid, aldegidlar, azot oksidlari, uglevodlar, qo’rg’oshin birikmalari bo’lib, ular inson sog’ligiga salbiy ta’sir ko’rsatadi, uglerod oksidlari qondagi gemoglabin bilan birikib, uning kislorod tashishi funksiyasini pasaytiradi. Qo’rg’oshin birikmasi nafas olish yo’llari orqali o’tib kishilarning yurak-qon tomirlarini shikastlar ekan.

            Atmosferaning kosmosdan ifloslanishi kosmik changlardan sodir bo’lmoqda.       Yer sirtiga yiliga 10 mln.t. kosmik chang tushadi. Eng xavflisi olam fazosidan Yerga kelayotgan turli xil chang, meteor zarralari, radiasiya oqimlari. Vulqonlarning otilishi va tog’ jinslarining emirilishidan atmosferaga chiqqan turli xil zarralar bir necha yilgacha havoga suzib yurishi mumkin. Masalan: 1883 yil Karakatauda (Indoneziya) kuchli vulqon otilib, atmosferaga shunday ko’p miqdorda chang zarralari chiqqandiki, u 8-24 km balandligi, 16 km qalinligi qoplab olib 5 yil davomida havoda uchib yurgan.

            O’zbekiston Respublikasida ham atmosfera havosining ifloslanishi eng asosiy ekologik muammolardan biri hisoblanadi. Aholi, sanoat va transport yuqori darajada to’plangan Toshkent va Farg’ona iqtisodiy rayonlari, metallurgiya, kimyo va mashinasozlik markazlari bo’lgan Olmaliq, Toshkent, Farg’ona, Bekobod, Andijon, Chirchiq, Navoiy shaharlarida havoning ifloslanish darajasi ancha yuqori.

            Viloyatimiz hududida atmosfera havosiga o’z ta’sirini ko’rsatadigan 46600 dan ortiq transport vositalari va 6700 dan ortiq yirik qo’zg’almas manbalar mavjud bo’lib, ulardan bir yilda o’rtacha 320000 tonnadan ortiq zararli moddalar atmosferaga chiqarilmoqda. Shundan 212,4 ming t. qo’zg’almas manbalarga, 108,2 ming t. qo’zg’aluvchan manbalarga to’g’ri keladi. Bundan atmosfera havosini ifloslaydigan birinchi darajali ob’ektlarga quyidagilar kiradi:

Muborak gazni qayta ishlash zavodi 55 ming t.

Muborak gaz konlari unitar shu’ba korxonasi 5 ming t.

Sho’rtan neft-gaz unitar shu’ba korxonasi 70 ming t.

Sho’rtan gaz kimyo majmuasi 15 ming t.

Muborak issiqlik elektr markazi 10 ming t.

            Bu ob’ektlardan atmosfera havosiga chiqadigan zaharli moddalar viloyat bo’yicha 65 % ni tashkil etadi.

            Atmosferani muhofaza qilish.

            Yuqoridagi ma’lumotlardan ko’rinib turibdiki atmosfera havosi inson hayoti, qolaversa tabiatdagi muvozanat uchun katta ahamiyat kasb etadi. Shu bois atmosfera havosini muhofaza qilish chora-tadbirlaridan ustivori – bu ekologik ta’lim-tarbiya ishlarini olib borishdir, chunki atmosfera havosining ifloslanishi natijasida sodir bo’ladigan o’zgarishlarni to’liq anglay olgan inson to’g’ri va atroflicha xulosa chiqara oladi.

            Havo ifloslanishini oldini olish va kamaytirishning turli yo’llari mavjud. Korxonalarda tozalash qurilmalari o’rnatiladi, zararli korxonalar shahar chekkasiga chiqariladi, ayniqsa chiqindisiz texnologiyaga o’tish, shuningdek transport harakatini tartibga solish metro, elektr transportini rivojlantirish, yoqilg’i sifatini yaxshilash, ekologik toza transport vositalarini yaratish havoning ifloslanishini kamaytirishda muhim ahamiyatga ega, shu bilan bir qatorda sanoat korxonalari, shahar, dam olish zonalari atroflarini ko’kalamzorlashtirib atmosfera havosidagi muvozanatga erishish mumkin.