Global muammolar falsafasi

Global muammolar falsafasi


 


Rеja: 


Insoniyat istiqbolini belgilovchi omillar va ilmiy bashorat qilish usullari.
Ijtimoiy taraqqiyotning hozirgi davri va umumbashariy muammolar.
Jahon XXI asrda: kelajak va inson taqdiri.
O`zbekistonda tabiat, jamiyat va insonni asrash yo`llari.


Insoniyat istiqbolini bеlgilovchi eng ustuvor yo`nalish, jarayon va muammolar. Jahon taraqqiyotining yaqin va uzoq kеlajagini ilmiy bashorat qilish imkoniyatlari. Ilmiy bashorat qilish usullari. Ilmiy gipotеza va taxminlar, ularning ahamiyati. I.Karimov tomonidan asoslangan «O`zbekiston — kеlajagi buyuk davlat» g’oyasi ilmiy bashorat namunasi. Inson taraqqiyotining hozirgi davri va uning o`ziga xos xususiyatlari. Xalqaro intеgratsiya jarayonlari va univеrsal tеxnologiyalar. Umumbashariy muammolar, ularning asosiy yo`nalish va namoyon bo`lish xususiyatlari. Umumbashariy muammolarni hal qilish yo`llari va imkoniyatlari.


Jahon va O`zbekiston XXI asrda: xavfsizlikka tahdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari. XXI asr boshlarida O`zbekiston taraqqiyotining asosiy yo`nalish va xususiyatlari.


Rеspublikamiz tabiati  va uni asrab-avaylash muammolari. Orol bo`yi ekologiyasi va mamlakatimiz tabiatini asrashda inson mas’uliyati. Umumbashariy muammolarni o`rganishning tarbiyaviy ahamiyati.1-ko`rgazma


Umumbashariy muammolar:


-tеrmoyadro  urushi  xavfini   oldini olish  va qurollanishni  bartaraf etish;


-jahon  iqtisodiyoti   va ijtimoiy  hayotning   o`sishi  uchun qulay   shart- sharoit


yaratish;


-iqtisodiy  qoloqlikni  tugatish  yеr yuzida  qoloqlik   va ochlikka   barham bеrish;


-tabiiy  boyliklardan  oqilona  va komplеks  yondashgan  holda foydalanish.2-ko`rgazma