Biologiya fanidan ATF masalalar

                                                                                ENERGIYA   ALMASHINUVI  — ATF

                                                          2H2PO4                              2ADF

      Tayyorgarlik                                       (glikoliz sitoplazmada)                                      ((aerob –mitoxondriyada)

Kraxmal                   glyukoza                    2sut kislota +  6O2                            6CO2+6H2O+2800kj

                      Xkj      C6H12O6       200kj               C3H6O3                                    2600kj                         

 

                  Xkj issiqlik                 120kj issiqlik      80kj2ta ATFda                   1160kj issiqlik     1440kj 36ta ATFda

                 100% qismi                       60%qismi               40% qismi                         44,6%qismi            55,4% qismi

1molekula (180gr) glyukozadagi jami energiya- 2800kj-100%  (jami energiya hisobida)


2-bosqichda 200kj (7,1%)                                                        3-bosqich  2600kj chiqadi(92,9%)
120kj issiqlik          80kj 2ta ATFda                                                                                 1160kj tarqaladi issiqlik             1440kj  36ta ATF da to’planadi

4,28%                           2,86%                                                                                                        41,43%                                       51,42%


 


Energiya almashinuv bosqichlari


Sodir bo’ladigan joylari


hosil qiladigan energiyasi(1molekula glyukozada)


Tarqalib ketadigan energiya %


ATF tarkibida to’planadigan energiyasi%


Hosil bo’ladigan ATF molekulalari


Oxirgi moddasi


1


Tayyorgarlik bosqichi


Hazm organlarida


Juda kam miqdorda


100%


0%


x


Monomerlar, yog’ kislotalar


2


Glikoliz (O2siz) bosqich


Sitoplazmada


200kj


60%(120kj)


40%(80kj)


2molekula


Sut kislota


3


Aerob nafas olish bosqichi


Mitoxondriyalarda


2600kj


44,6%(1160kj)


55,4%(1440kj)


36molekula


Co2, H2O


                                

1.Energetik almashinuv jarayonida   190 mol ATF va umumiy 14175 kj energiya hosil bo’lgan bo’lsa, aerob bosqichdagi ATFda to’plangan energiya miqdorini(KJ) aniqlang

A.5800  B.7600  C.7200  D.13000

2.Hujayrada 1080gr glyukozaning anaerob sharoitda parchalanishidan hosil bo’lgan nergiyaning qancha miqdori(kj) issiqlik ko’rinishida  ajraladi?

A.720   B.1160  C.480  D.1200

3.Glyukoza parchalanganda 206ta ATF hosil bo’ldi.To’liq parchalangan glyukoza molekulalarini hosil qilish uchun o’simlik 90 mol ATF sarflagan bo’lsa, necha mol glyukoza parchalangan?

A.5,42  B.13  C.10  D.5

4.Glyukoza to’liq parchalanganda 8960 kj issiqlik energiyasi ajraldi.Shu glyukoza o’simlik hujayrasida achiganda qancha ATF hosil bo’ladi?

A.266   B.252   C.14   D.7

5.Noma’lum massali glyukoza parchalanganda 4080 kj issiqlik energiyasi va 118 ATF chiqdi.glyukozaning necha foizi to’liq parchalanmagan?

6.Ma’lum bir harakat davomida muskul hujayrasida har daqiqada 20kj energiya ajralib chiqadi.Shu harakat bajarilishi uchun glyukoza 10 daqiqa chala, 70 daqiqa to’liq parchalangan bo’lsa, sarflangan glyukoza miqdorini aniqlang.

A.270gr  B.1270 gr   C.300 gr  D.800gr

7mol glyukoza parchalanganda 122 mol ATF hosil bo’ldi To’liq parchalanmagan glyukoza molekulalarini hosil qilish uchun o’simlik qancha ATF sarflagan?

A.126  B.57,79  C.54   D.72

8.Glyukoza  to’liq parchalanganda 8960 kj issiqlik energiyasi ajraldi.Shu glyukoza o’simlik hujayrasida achiganda qancha ATF hosil bo’ladi?

A.266  B.252  C.14   D.7

9.Beda o’simligi hujayralarida yorug’lik energiyasi hisobiga va aerob sharoitda 1240molekula ATF sintezlangan bo’lsa, shu vaqt oralig’’ida o’simlik hujayralarida assimilyatsiya jarayonida sintezlangan ATF da to’plangan energiya miqdorini (kj) da aniqlang.

A.48000  B.24000  C.12000  D.49600

10.Hujayrada 1080gr glyukozaning to’liq parchalanishidan necha molekula ATF sintezlanadi?

A.228  B.9120  C.216  D.268

11.Energiya almashinuvining uch bosqichida ajralgan energiyaning jami miqdori 19656kj ni tashkil etgan bo’lsa va bu jarayonida 266 taATF hosil bo’lsa, energiya almashinuvining anaerob (a) va  aerob (b)bosqichlarida ajralgan energiyaning miqdorini(kj) aniqlang.

A.a-1400  ;  b-18200      B.a-1600;  b-18000  ;  C.a-1800   b-14200    ; D.a-2056, b-16944

12.Muskul to’qimasi hujayralaridagi energiya almashinuvi jarayonida 5 molekula sut kislota to’liq parchalangan bo’lsa, shundanqancha (kj) energiya ATFning energiyaga boy fosfat bog’lariga bog’lanadi?

A.3600   B.7600  C.7200  D.3800

13.Hujayrada 12 mol sut kislotaning aerob parchalanishidan hosil bo’lgan jami energiya miqdorini(kj) toping

A.8640  B.15600  C.6960  D.16800

14.Hayvon hujayrasida 10070 molekula ATF sintezlandi.Shundan necha molekula ATF sitoplazmada anaerob sharoitda  sintezlangan?

A.2768  B.560  C.530 D.4000

15.Sebarga o’simligi barg eti hujayralarida quyosh energiyasi hisobiga 90 molekula glyukoza sintezlangan bo’lsa , ushbu vaqtda aerob sharoitda sintezlangan ATF da to’plangan energiya miqdorini (kj) aniqlang.

A.4320   B. 2160  C.64800 D.2240

16.Sebarga o’simligi barg eti hujayralarida quyosh energiyasi hisobiga  90 molekula glyukoza sintezlangan bo’lsa, ushbu vaqtda aerob sharoitda sintezlangan ATF miqdorini ko’rsating.

A.54  B.56   C.108  D.1620

17Hujayrada 1080 gr glyukozaning kislorodsiz parchalanishidan necha molekula sut kislota hosil bo’ladi?

A.6   B. 24  C. 21  D.12

Energetik almashinuv jarayonida 190 mol ATF va umumiy 14175 kj energiya hosil bo’lgan bo’lsa, aerob bosqichdagi umumiy  energiya miqdorini(KJ) aniqlang.

A.13000   B.7200  C.1000 D.7375

19.Hujayrada 1080 gr glyukozaning to’liq parchalanishidan hosil bo’lgan jami energiyaning miqdorini (kj) aniqlang.

A.91200  B.28000   C.16800  D.86400

20.Beda o’simligi hujayralarida yorug’lik  energiyasi hisobiga va aerob sharoitda 465 molekula ATF sintezlangan bo’lsa , shu vaqt oralig’ida o’simlik hujayralarida  assimilyatsiya  jarayonida sintezlangan ATF da to’planganenergiya miqdorini (kj) aniqlang.

A.16000  B.18000   C.16800   D.18600

21.O’simlik hujayrasi mitoxondriyalarida ma’lum vaqt davomida 1440 kj energiya ATFda jamlandi.Shu muddat ichida  xloroplastlarda hosil bo’lgan  ATF necha molekula glyukoza sintez bo’lishiga yetadi?

A.40  B.38  C.30  D.60

22.Muskul to’qimasi hujayralaridagi energiya almashinuvi jarayonining birinchi bosqichida 5 molekula glyukoza parchalangan bo’lsa, shu bosqichda qancha (kj) energiya issiqlik tarzida tarqalib ketadi?

A.1680  B.400  C.600  D.1560

23.Hujayrada 1080 gr glyukoza to’liq parchalanishidan necha molekula ATF sintezlanadi?

A.9120  B.228  C.268  D.216

24.Muskul to’qimasi hujayralaridagi energiya almashinuvi jarayonining ikkinchi bosqichida 5 molekula glyukoza parchalangan bo’lsa, shu bosqichda qancha (kj)energiya ATFning energiyaga boy fosfat bog’lariga bog’lanadi?

A.1680  B.600  C.5600  D.400

25.Muskul hujayralaridagi energiya almashinuv jarayonining birinchi bosqichida 280 kj energiya hosil bo’ldi.Shundan necha foiz energiyaATF ning energiyaga boy fosfat bog’lariga bog’lanadi va necha foiz energiya issiqlik tarzida tarqab ketadi?

A.0 va 100    B.51 va 49  C.40va 60    D.54,3 va 45,7

26.Sebarga o’simligi barg eti hujayralarisida  bir vaqtning o’zida aerob va quyosh energiyasi hisobiga 1674 molekula ATF sintezlangan bo’lsa, quyosh energiyasi hisobiga sintezlangan ATF necha molekula glyukoza sinteziga yetadi?

A.44    B.45  C.90  D.93

Energiya almashinuvining uch bosqichida ajralgan energiyaning jami miqdori 19656kj ni tashkil etgan bo’lsa va bu jarayonida 266 taATF hosil bo’lsa, energiya almashinuvining aerob  bosqichda ajralgan energiyaning miqdorini(kj) aniqlang.

A.18200      B.a-10640  ;  C.15960      ; D.a-10640

28.Hujayrada 1080 gr glyukozaning to’liqsiz(a) va to’liq(b) parchalanishidan hosil bo’lgan energiyaning qancha miqdori (kj) ATF ko’rinishida to’planadi?

A.a-8640  b-480     B.a-9120   b-480   C.a-1440   b-80  D.a-6960  b-720

29.Dissimilyatsiya jarayonida bir necha molekula sut kislota  oksidlandi va15 molekula CO2 hosil bo’ldi.Bu jarayonda qancha ATF  sintezlandi?

A.95    B.100   C.185    D.90

30.Hujayrada fotosintezning yorug’lik bosqichida 720 kj energiya ATF da jamlandi.Shu energiya necha molekula glyukoza sinteziga yetadi?

A.6    B.1   C.10  D.2

31.1molekula glyukozaning C, O, H atomlari orasida to’plangan  energiya miqdori mitoxondriyada necha molekula fosfat kislotani biriktirishga sarflanadigan  energiya miqdoriga teng.

A.70  B.140  C.35  D.280

32.O’simlik sitoplazmasida achish jarayonida 80kj energiya ATF da to’plangan  bo’lsa, mitoxondriyada qancha energiya (kj) issiqlik sifatidatarqalgan (a)  va shu vaqt davomida  xloroplastda hosil bo’lgan ATFga qancha energiya (kj) bog’langan?(b)

A.a-1160;  b-43200    B.a-2320   ; b-86400     C.a-1280;  b-45600   D.a-2320   b-4320

33.Glyukozani to’liq va to’liqsiz parchalanishi natijasida 17600 kj energiya ajralib, 236 ATF hosil bo’ldi.Necha foiz glyukoza to’liq parchalangan?

A.50%    B.40%    C.30 %   D.60%

34.O’simlik mitoxondriyasida oksidlanish jarayonida 36 molekula ATF sintezlangan bo’lsa , sitoplazmada qancha energiya (kj)issiqlik sifatida tarqalganligini (a) va shu vaqt davomida xloroplastda hosil bo’lgan ATF molekulasi sonini (b) aniqlang.

A.a-240  b-4320      ;  B.a-240   b-4320    C. a-120;  b-1080

35.Gimnastning ikkala   qo’li muskullari obruch bilan mashg’ulot bajarishda 1 minut davomida 12kj energiya sarflaydi.25 minut mashg’ulot davomida muskullarga qon bilan yetarli kislorod yetkazib berilgan holda sarflaydigan glyukoza miqdorini aniqlang.

A.35,5 gr  B.25,3 gr  C.14,21  D.71gr

36.O’simlik sitoplazmasida achish jarayonida 480 kj energiya   issiqlik  sifatida tarqalgan bo’lsa , mitoxondriya qancha energiya (kj)   issiqlik sifatida tarqalganligini (a) va shu vaqt davomida xloroplastda necha molekula ATF hosil bo’lganligini (b) aniqlang.

37.Fotosintez  jarayonida 24 molekula Co2 dan glyukoza sintezlanganda hosil bo’lgan fosfat kislota miqdori necha molekula sut kislota hosil bo’ladigan achish jarayonida ishtirok etadigan  fosfat kislota miqdoriga teng?

A.27  B.18  C. 36  D.72

38.Otning tez yugurishidan uning organizmida noma’lum miqdorda glyukoza dissimilyatsiya bo’lgan.Glyukozaning yarimi to’liq, yarimi esa to’liqsiz  parchalangan.Bunda 680 ATF hosil bo’lgan.Dissimilyatsiyaga  uchragan  glyukoza molini aniqlang.

A.38   B.19   C.25  D.34

39.Agar  glikolizdan keyin 160 kj energiya ATF ga to’plangan bo’lsa , shu bosqichda hosil bo’lgan sut kislotalarning oksidlanishidan hosil bo’lgan suvnechta peptid  bog’ni  gidrolizlashga yetadi?

A.6ta  B.18ta  C. 24ta   D.12ta

40.Fotosintez jarayonida 180 gr glyukoza hosil bo’lishiuchun kerak bo’ladigan ATF molekulasini miqdorini, glikoliz jarayonida qancha molekula glyukozani parchalash natijasida  hosil qilish mumkin?

A.30  B.25 C.90 D.40

41.Muskul  to’qimasi hujayralaridagi  energiya almashinuvi  jarayonining birinchi bosqichida 360kj energiya hosil bo’ldi.Shundan necha  foiz energiyaATF ning energiyaga boy fosfat bog’larigabog’lanadi va necha foiz energiya issiqlik tarzida tarqab ketadi?

A.54,3    va 45, 7   B.56-44    C.0 va 100  D.40 va 60

42.Energiya almashinuvi  jarayonida 4970 kj issiqlik energiyasi ajralib chiqdi.Bunda glyukoza to’liq va noto’liq parchalanishi natijasida 7 mol sut kislotava 140ta ATF molekulalari hosil bo’lgan bo’lsa , energiya almashinuvining dastlabki bosqichida ajralib chiqqan issiqlik energiyasi umumiy energiyaning necha foizini tashkil etadi?

A.0,67    B.0,77   C.0,33  D.1,43

43.Agar glikolizdan keyin 240kj energiya issiqlik sifatida tarqalib ketgan  bo’lsa, shu bosqichda hosil bo’lgan sut kislotalarni oksidlash uchun qancha O2 kerak(1), ikkala bosqichda hammasi bo’lib  qancha  energiya  hosil bo’ladi(2)?

A.1-12  ; 2-2800kj     B.1-18;  2-5600kj    C.1-6; 2-3200kj   D.1-12; 2-5600kj

44.Agar glikolizdan keyin 240 kj energiya issiqlik sifatida tarqalib ketgan bo’lsa , shu bosqichda hosil bo’lgan sut kislotalarni oksidlash uchun qancha Okerak (1) ,ikkala bosqichda hammasi bo’lib qancha energiya hosil bo’ladi(2)?

A.1-12; 2-2800kj  B.1-18 ; 2-5600kj   C.1-6; 2-5600kj   D.1-12; 2-5600kj.


45.Hayvon hujayrasida   glyukoza chala va to’liq parchalandi.O’simlikning fotosintez jarayonidan so’ng hosil bo’lgan glyukoza molekulalari soni hayvon hujayrasidagi chala parchalangan glyukoza molekulalaridan 5 marta ko’p, to’liq parchalangan glyukoza molekulalaridan esa 1,2 marta kam bo’lsa , glyukozaning hayvon hujayrasida to’liq parchalanishidan ajralgan jami energiyani(kj) aniqlang.(umumiy glyukoza molekulalari soni 24 ga teng)

A.33600      B.14000  C.16800    D.18240

46.Noma’lum miqdordagi glyukozaning bir qismi chala, bir qismi to’liq parchalanganda 210 ta ATF hosil bo’ldi.To’liq parchalangan glyukoza molekulalarning soni chala parchalangan glyukoza molekulalari sonidan 0,5 marta ko’p bo’lsa, shu glyukoza molekulasini hosil  qilish uchun o’simlik  hujayrasi qancha ATF sarflaydi?

A.570    B.270    C.200    D.500

47.Noma’lum miqdordagi glyukozaning bir qismi chala, bir qismi to’liq parchalanganda 240taATF hosil bo’ldi . To’liq parchalangan glyukoza molekulalarini hosil qilish uchun o’simlik 108 molekula ATF  sarflagan bo’lsa, jami necha gramm glyukoza parchalangan?

A.3240     B.4800   C.5040   D.2160

48.Quyonsuyakninh  bitta hujayrasida nazariy jihatdan  bittadanmitoxondriya va xloroplast bo’lsin.Yorug’ kunning ma’lum vaqtida aerob sharoitda  18  molekula   ATF sintezlangan bo’lsa, shu hujayrada dissimilyatsiya assimilyatsiya jarayonlarida sintezlangan barcha ATF lar sonini aniqlang.

A.559    B.558   C.548   D.549

49.Fotosintez jarayonida 1260 gr glyukoza sintezlanishi uchun sarf bo’ladigan ATF dagienergiya miqdori(a) va shuncha glyukoza  ishtirokida sodir bo’ladigan energetic almashinuvning aerob bosqichida sintezlanadigan ATFga bog’lanadigan  energiya (kj) miqdorini (b) aniqlang.

A.a-5400;   b-10800      B.a-5040    ; b-10640      C.a-5400;   b-18000   D.a-5040    b-10080

50.Fotosintezning  qorong’ulik bosqichi  reaksiyalarida  18 molekula CO2  biriktirish  jarayoni uchun necha molekula  ATF molekulasi  sarflanadi?

A.18    B.54      C.36     D.72

1molekula glyukozaning C, H, O atomlari orasida to’plangan energiya miqdori  mitoxondriyada necha molekula fosfat kislotani biriktirishga  sarflanadigan energiya miqdoriga teng?

A.280     B.35     C.140      D.70

52.Fotosintez jarayonida 6 molekula Co2dan glyukoza sintezlanganda hosil bo’lgan fosfat  kislota miqdori  necha molekula    sut kislota hosil bo’ladigan achish  jarayonida ishtirok etadigan  fosfat kislota  miqdoriga teng?

A.36    B.9     C.72     D.18

53.Dissimilyatsiya jarayonida bir necha molekula  sut kislota  oksidlandi va 51 molekula CO2 hosil bo’ldi.Bu jarayonda qancha ATF sintezlandi?

A.306    B.340    C.220  D.323

54.3molekula  glyukozaning C,H, O  atomlari orasida   to’plangan energiya miqdori  mitoxondriyada necha molekula  fosfat kislotani  biriktirishga sarflanadigan  energiya miqdoriga  teng?

A.70  B.210  C.140   D.35

55.Glyukoza parchalanganda  252ta ATF hosil bo’lgan . To’liq parchalangan glyukoza molekulalari soni chala parchalangan molekulalar sonidan 0,5 marta kata.To’liq parchalangan glyukoza molekulasini hosil qilish uchun o’simlik qancha ATFsarflagan?

A.324   B.216   C.126     D.10

56.Fotosintezning qorong’ulik bosqichi reaksiyalarida  18 molekula CO2 biriktirish jarayoni uchun necha molekula ATF   molekulasi sarflanadi?

A18  B.72    C.54   D.36

57.O’simlik hujayrasida glyukozaning  aerob parchalanishidan  hosil bo’lgan energiyaning 1320 kj li ATF da to’plangan bo’lsa, shu vaqtda quyosh energiyasi hisobiga hosil bo’lgan ATF necha gramm glyukoza sinteziga yetadi?

A.180   B.990 C.55   D.9900

58.Glukoza  to’liq parchalanganda 6400 kj issiqlik  energiyasi ajraldi.Shu glyukozaning aerob sharoitda parchalanishidan hosil bo’lgan ATFda to’plangan energiyaning (kj)miqdori qanchani tashkil qiladi?

A.5800   B.8640  C.12800  D.7200

59.Energiya almashinuvi jarayonida hujayrada 78 molekula  ATF  va 12 mol CO2   hosil bo’lgan . Necha mol glyukoza oksidlangan(a).Glikolizda necha mol glyukoza parchalangan?

A.a-3  b-6    B.  a-4   b-5     C.a-6 b-3  D.a-2  b-7

60.Glyukozani parchalanishidan 116 molekula ATF molekulasi  hosil bo’ldi.Uni oksidlash uchun 18ta O2 sarf bo’ldi. Oxirgi bosqichgacha parchalanishi uchun necha mol glyukoza glikoliz bosqichidan o’tgan?

A.10  B.11   C.3  D. 8

61.Glikoliz bosqichidagi  2 mol glyukozaning bittasi oksidlandi. Ushbu glyukozani parchalanish jarayonida hosil bo’lgan jami ATF(a) va CO2 (b)ni molekulasi sonini toping.

A.a-78  b-3     B.a-40; b-6  C. a-38   b-4   D.a-36   b-6

62.6ta glyukoza parchalandi. Bu jarayonlar uchun 24ta O2 molekulasi sarflandi. Hosil bo’lgan suv (a)va karbonat angidrid (b) molekulalari sonini toping.

A.a-24  b-12   B.a-12  b-24  C.a-6  b-12  D.a-12 b-6

675gr glyukoza fermentlar ishtirokida aerob sharoitda bosqichma-bosqich parchalansa qancha energiya hosil bo’ladi?

A.10500    B.9750  C.2300  D.7600

64.Glikoliz jarayonida 4500 gr glyukoza parchalangan bo’lsa , hujayrada qancha sut kislota hosil bo’ladi?

A.55  B.50   C.34  D.46

65.Muskullarda 7mol glyukoza parchalandi. Shundan 3 mol glyukoza kislorod ishtirokida , 4mol glyukoza kislorod ishtirokisiz parchalandi.Qancha CO2 , H2O, sut kislota hosil bo’ladi?

A.18; 18; 4     B.24; 24; 2    C. 12; 12;6  D.6;6;3

66.Anaerob nafas olish jarayonida sitoplazmada 14 molekula sut kislota hosil bo’ldi.Parchalangan glyukozaning miqdorini aniqlang.

A.5  B.2   C. 7  D.6

67.Dissimilyatsiya jarayonida 7 mol glyukoza parchalangan.Agar 2 mol glyukoza to’liq parchalangan bo’lsa, qancha (mol) ATF sintezlangan?

A.72    B,.76   C.86   D.98