OITS haqida ma’lumot

Вилоят халк талими бошкармасига карашли умумтаълим мактабларининг юкори синф  укувчилари уртасида «ОИТС профилактикаси мавзусига багишланиб  диктант намунавий


МАТНИ


 


ОИТС-нима?


ОИТС- Орттирилган Имм унитет Танкислиги Синдроми булиб, уни  ОИВ- Одам иммунитет танкислиги  вируси келтириб  чикаради  . ОИТС  ОИВ-  инфекциясининг  якуний даври  хисоблана


ОИВ-нима?


ОИВ-Орттирилган Имм унитет Танкислиги  Вирусидир.


ОИВ- вируси   одамнинг иммунитетини яъни  химоя тизимини зарарлади.


Инсоннинг ташки    киёфасига караб унинг  ОИВ инфекциясига чалинганлигини  билиш мумкин эмас . ОИТС касаллигига чалинганлар умрининг охиригача ОИВ инфекциясини  ташувчиси хисобланиб,   узи билмаган холда бошкаларга  касалликни  юктириши мумкин.


                                   ОИТС куйдаги йуллар оркали юкади:


Жинсий алока йули оркали :
Парентерал (зарарланган кон) оркали:

-Гиёхванд моддаларни кон томири оркали кабул килувчи гиёхвандлар битта умумий шприц ва игналардан фойдаланса;


-Зарарланган кон куйилганда;


-Тери бутунлигини бузилишига олиб келадиган барча муолажаларда;


-татуировка оркали  юкади;


ОИВ инфекциясига чалинган онадан- болага:                                                                                                                                -ОИВ вируси онадан хомиладорлик даврида йулдош оркали  , хомилани тугиш жараенида ва кукрак сути билан гудакни эмизганда юкади.

ОИВ-инфекциясига чалинган шахслар бошкалар сингари мактаб, лицей, коллеж, олий укув юртларида укишга, ташкилот ва муассасаларда ишлаш хукукига эгадирлар.   


 Куйдаги холларда касаллик вируси  юкмайди:    


-Кул бериб сурашганда,кучоклашиб,упишиб куришганда;


-Йуталганда,аксирганда;


-Умумий идиш-товоклардан фойдаланилганда;


-Умумий телефондан фойдаланилганда;


-Хашоротлар чакиши натижасида;


-умумий хожатхонадан фойдаланилганда;


-Ховуз ва бассейнларда чумилганда;


                ОИВни юкиш хавфини факат куйдаги холларда камайтириш мумкин :                         


   —ахлокан пок булиш ;


-жинсий хамрохга содиклик;


-тасодифий жинсий алокадан узини тийиш;


-бировнинг устараси ва тиш чуткасидан фойдаланмаслик;


-татуировкадан узоклашиш;


-инъекцион муолажаларни камайтириш;


Афсуски,хозирги кунда ОИВ/ОИТС касаллигини олдини оладиган  вакциналар ва бутунли  даволаб юборадиган  дори –дармонлар ишлаб чикилмаган;


ОИТС хафвли юкумли сурункали касалликдир!


Узингизни факат узингиз химоя кила оласиз!


ОИВ/ОИТС менга эмас,бошкаларга тегишли деб уйлаш- бу  адашишдир.