Tamaraxonim (Tamara Artyomovna Petrosyan)

Xoreografiya va raqs san’ati asoslari (E.Saitova, N.Abraykulova)

Tamaraxonim

(Tamara Artyomovna Petrosyan)

(1906-y. —  1991-y.)

Tamara

Artyomovna

Petrosyan

1906-yilda

Farg‘ona  shahrida  ishchi  arman  oilasida  dunyoga

kelgan.  0 ‘zbek  diyorida  tug’ilgan  arman  qizi  o‘zbek

xalqi  san’atini  yaxshi  bilgan,  o‘z  iste’dodi  va

zahmatli  mehnati bilan boyitgan va dunyoga tanitgan

buyuk  san’atkordir.  0 ‘zbek  sahna  san’atini  oyoqqa  qo‘yishda

ko‘pgina  qiyinchilik,  to‘siqlar,  sinovlarga  duch  kelinishiga  qaramay,

1920-yilda  xalq  ashulachisi  Muhiddin  Qoriyoqubov  tashkil  qilgan

ansamblda  ayollardan  faqat  Tamaraxonim  bor  edi.  Ancha  yosh

boMishiga qaramay vokal,  raqs, musiqa san’atidan ustozlari Muhiddin

34

www.ziyouz.com kutubxonasi

Qoriyoqubov,  Usta  Olim  Komilov,  Yusufjon  Qiziq  Shakarjonov,

To‘xtasin  Jalilov,  Jo‘raxon  Sultonov,  Xojisiddiq  Islomov  kabi  mohir

san’atkorlardan  saboq  oldi.  Shu  yillardan  boshlab  Tamaraxonim

musiqali drama spektakllarida drama artisti, qo‘shiqchi, raqqosa boTib

ishtirok  etib,  har  bir  obrazda  o‘zining  bor  talanti,  g‘ayrati  orqali

san’atga butun vujudi bilan berilganini ko‘rsatdi.  1924-yildayoq  unga

«birinchi Sharq qaldirg‘ochi» deb ta’rif berildi.

Tamaraxonim  ko‘pqirrali  iste’dod  sohibasi  sifatida  baletmeys-

terlik mahoratini ham  ko’rsata oldi.  Farg‘ona raqs uslubidan tashqari,

o‘ziga  hos  tarixi,  jozibasi  bilan  Tamaraxonimni  o‘ziga  rom  etgan

Xorazm  qo‘shiq  va  raqs  san’atini  xam  chuqur  o‘rganishga  kirishdi.

Natijada,  1935-yilda Londonda boTib o‘tgan  birinchi halqaro raqsi va

musiqa  san’ati  festivalida  jahonga  nomaTum  boTgan  o‘zbekning

o‘ziga  hos  san’atini  namoyish  qilib,Usta  Olim  Komilov  bilan  oltin

medalga  sazovor  boTdilar.  1937-yilda  Moskvada  boTib  o‘tgan

birinchi  o‘zbek  san’ati  dekadasida  milliy  raqslami  sahnalashtiruvchi

baletmeyster ekanligini  yana bir bor tasdiqladi.  0 ‘zbek raqs  san’atini

yanada  rivojlantirishda  faol  ishtirok  etdi.  Navoiy  nomidagi  teatr

sahnasida  birinchi  o‘zbek  balet  spektaklini  yaratdi.  Ye.Brusilevs-

kiyning  musiqasi  asosida  «Gulandom»  baletini  yaratib,  librettoning

muallifi,  baletmeysteri  va  bosh  rol

ijrochisi  ham  boTdi.  0 ‘zbek

xoreografiyasini rivojlantirish bilan birga, qo‘shiq va raqsni birgalikda

bogTab olib bordi. U o‘z repertuarlarini turli millat qo‘shiq va raqslari

bilan  toTdirdi.  Qardosh  xalqlaming  ijodini  chuqur  o‘rganib,  o‘zbek

milliy  sozandalar  ansambli  bilan  ijro  etib,  mamlakatning  turli

burchaklariga  qilgan  safarlarida  tomoshabinlami  ana  shu  xalq  ijodi

bilan tanishtirish imkonini yaratdi.

Rossiya,  Ukraina,  Belomssiya,  Gruziya,  Ozarbayjon,  Tojikiston

kabi  respublikalarga  chiqib  tomoshabinlar  va  tinglovchilami  o‘zbek,

qozoq,  tojik,  uyg‘ur,  arman,  tatar,  ozarbayjon,  ras,  ukrain  va  boshqa

shular singari  ko’plab xalq qo‘shiq  va raqslari bilan tanishtirdi.  1941-

yil  boshlangan  II  jahon  urashi  yillarida  front  ortida  ansambl  bilan

ajoyib  qo‘shiqchilik  san’ati  orqali  jangchilaming  jangovor  ruhini

ko‘ratib  ularga  rahiy  madad  boTdi.  Tamaraxonim  G‘arbiy  Yevropa

xalqlari  san’atini  o‘rganib  o‘z  repertuarini  boyitdi.  So‘ng,  Sharq

mamlakatlaridan  Hindiston,  Afg‘oniston,  Indoneziya  va  Pokiston

davlatlariga  borib,  ulami  o‘zbekcha  qo‘shiq  va  raqslar  bilan

tanishtirdi.  Turli  davlatlarga  borib  o‘zbek

san’atini  targ‘ib  qilish

35

www.ziyouz.com kutubxonasi
bilan birga,  o‘sha millat qo‘shiq  va raqslarini to‘plab, milliy kiyimlari

va taqinchoqlarini  olib keldi hamda kolleksioner sifatida yig‘di.

Tamaraxonimning  ijodiy  lobaratoriyasi  jahondagi  86  millatning

qo‘shiq  va  raqslari  bilan  boyidi.  Hozirgi  kunda  Tamaraxonimning uy

muzeyidagi  mukofotlari,  liboslari,  o‘ziga  tegishli  bo‘lgan  tarixiy

hujjatlari,  suratlar,  esdalik  sovg’alari,  gazeta va jumallar  sahifalarida

bosilib  chiqqan  ko‘pgina  taqrizlar,  artistka  nomiga  kelgan  maktublar

kabi  eksponatlar  uning  o‘zbek  san’atida  naqadar  katta  o ‘ringa  ega

ekanligini tasdiqlaydi.  Bu muzey davlatimiz tomonidan  o‘zbek san’a-

ti tarixidan so‘zlovchi, moddiy meros sifatida saqlanib kelinmoqda.

M ukarram a Turg‘unboyeva

(1913-y. —  1978-y.)

M.Turg‘unboyeva  1913-yilda  Farg‘ona  yaqi-

nida,  o‘rtahol  oilada  tug‘ilgan,  otasi  kichkina-

ligidayoq  olamdan  o‘tgan,  onasini  eslaydi.  U

tog‘asini uyida tarbiyalangan.  M.Turg‘unboyevani

kelinoyisining onasi  aw al  xalq  maktabida,  keyin-

chalik  pedagogika  texnikumiga  berib  o‘qittirgan.

Yoshligidan musiqaga ishtiyoqi baland bo‘lgan Mukarrama texnikum-

dagi  bir qancha to‘garaklarga qatnashsada,  ashula va raqs  to‘garagiga

mehri  boMakcha  edi.To‘garak  rahbari  Fotima  YoMdoshboyeva  bosh-

chiligida konsert dasturlarini tuzib, texnikumda har juma kuni konsert

berishgan.

1927-yilda  Etnografik  truppa  bilan  uchrashuv  boMadi.  Ular

o’zlarining  dasturini  namoyish  qiladilar.  Shunda  Tamaraxonim  va

Zuhur  Qobulov

Mukarrama  va  uning  o‘rtog‘i  Halima  Rahimovani

teatrda  ishlash  uchun  birga  ketishni  taklif  qiladi.  Juda  tashvishli

paytlar  boMgani  sabab  ular  botina  olmaganlar.  Tamaraxonim

«Dilxiroj»  raqsini  ijro  etgan.  QoMlari  hasratli  tebranib,  ko‘zlarida

azaliy chuqur qayg‘u aks etgan bu raqsdan keyin, sho‘x  «Usmoniya»

marshiga  raqsga  tushib  ketadi.  Bundan  Mukarrama  qattiq  ta’sirlanib

san’atkor  boMishga  qat’iy  ahd  qilib,  diliga  tugib  qo‘yadi.  1929-yili

Toshmat Qodirov rahbarligidagi to‘garakni  Samarqand va Toshkentga

«gostrol»ga  taklif  qilishdi.  Gostrolga  ketish  oldidan  «Samarqandga

borganda  teatrda  qolaman»,  deb  o‘ziga  maqsad  qilib  qo‘yadi  va

maqsadiga  yetadi.  Samarqandga  yetib  kelib  teatrda  aktrisa  boMib

«yangicha  hayot»  boshlaydi.  Nurxon,  To‘faxon  va  Tursunoylaming

36

www.ziyouz.com kutubxonasi
bosqinchilar  tomonidan  o‘ldirilib  ketilgani  bir

tomondan  yuragiga  havotir solsa,  bir tomondan

| L *  

.

teatrda  aktrisalik  qilgani,  qo‘shiq  va  raqs  ijro

etishi  unga  dadillik  bahsh  etar  edi.  1929-1933-

yillarda  Birinchi  0 ‘zbek  davlat  musiqali  teatr

studiyasining  aktrisasi  va  o‘quvchisi  bo‘lgan.

0 ‘zbek  raqsidan  Usta  Olim  Komilov,  Tama-

raxonimlardan,  klassik  raqs  bo‘yicha  K.Bek,

YE.Obuxova,  A.Tomskiy,  LArbatovlardan,  vo-

kal  bo‘yicha Sayanov, aktyorlik bo‘yicha M.Muhamedov va S.Eshon-

to‘rayevalardan  saboq  olgan.  Ilk  rollarida  Holjon  xola,  Fazilatning

onasi, Yosuman, Yalmog‘iz bonu kabi kampirlar obrazini, keyinchalik

Osiyo,  Zebo,  Anorxon,  Asalxon,  Paxtaoy,  Dilbar,  Manija,  Oqbilak

kabi ko‘plab yosh qizlaming obrazlarini yaratadi.

Shu  bilan  birga  Usta  Olim  Komilov  va  Tamaraxonim

sahna-

lashtirgan  «Zang»,  «Buxorocha»,  «Iroq  ufori»,  «Eroncha»,  «Layli  va

Majnun»  kabi  ommaviy  raqslarda,

«Duchava»,  «Katta  o‘yin»,

«Usmoniya»,  «Sadr»,  «Qari  navo»,  «Ufori  soxta»,  «Dilxiroj»  kabi

yakka raqslami ijro etadi.

1933-yildan  boshlab  Respublika  1-balet  maktabida  o‘qituvchi

bo‘lib ish boshlaydi. Dars berish jarayonida ustozi Usta Olim Komilov

bilan birga farg‘ona  raqs usullariga oid harakatlar va doira usullaridan

foydalanib  «Doira  darsi  va  raqs»  qo‘llanmasini  yaratdi.  Hozirgi

kungacha  shu  qo‘llanma  asosida  o‘zbek  raqs  fanini  o‘qitishda

foydalanilib kelinmoqda.

1933-1957-yillarda  o‘zi  ham  «Nog‘ora»,  «Uyg‘urcha»,  «Muno-

jat»,  «Tanovar»,  «Abduraxmon-begi»,  «Andijon  polkasi»,  «Terimchi

qiz»,  «Rohat»,  «Raqqosa»,  «Gulmh»,  «Pomircha»,  «G‘ayratli  qiz»,

«Sho‘x  qiz»  kabi  yakka  raqslar va  «Ulug‘  kanal»,  «Tinchlik uchun»,

«Shodiyona»,  «Muhayyir»,  «Paxta»  3  qismli  syuita, «Pilla»,  «Tinch-

lik kaptari»,  «Sharflar bilan raqs» kabi ommaviy raqslar sahnalashtira

boshlaydi.

1957-yilda  Moskvada  boiib  o‘tadigan  IV  Jahon  demokratik

yoshlar  va  studentlar  festivalida  qatnashish  uchun  qizlar  raqs

ansamblini  tashkil  etadi.  Ularga  «Ufori  sanam»  va «Paxta»  ommaviy

raqslarini  qo‘yadi.  Ansamblga  bastakor  M.Mirzayev  «Bahor  valsi»

kuyini  bastalaydi  va  qizlar  ansambliga  «Bahor»  deb  nom  beriladi.

1957-yildan  umrining  ohirigacha  (1978-yilgacha)  M.Turg‘unboyeva

37

www.ziyouz.com kutubxonasi
ansamblning  badiiy  rahbari  bo‘lib  ish-

laydi.  Shu yillar davomida  600  ga  yaqin

milliy  va  jahon  xalqlari  raqslarini  sah-

nalashtiradi.  40  nafar  raqqosa  qizlari

bilan  0 ‘zbekistonning  barcha  viloyatla-

rida,  chekka  qishloqlarida  o‘z  konsert

dasturlarini  namoyish  etib  el  mehrini

qozonadilar. Qardosh davlatlaming Mosk-

va,  Leningrad,  Lugansk,  Krasnodon,  Murmansk,  Arxangelsk,  Kiyev,

Zakarpatye,  Sochi,  Suxumi,  Tbilisi,  Yerevan kabi  shaharlariga  qilgan

safarlarida  tomoshabinlami  o‘zbek  raqsi  bilan  tanitadi.  Dunyoning

juda ko‘plab davlatlarida gostrol safarlarida boiadi.  Hindiston, Xitoy,

Eron,  Singapur,  Pokiston,  Malayziya,  Avstriya,  Afg‘oniston,  Veng-

riya,  Mongoliya,  Germaniya,  Albaniya,  Italiya,  Kambodja,  Tailand,

Sudan,  Misr,  Liviya,  Jazoir,  Tunis,  Marokash,  Polsha,  Chexos-

lovakiya,  Bolgariya,  Shvetsiya,  Laos,  Angola,  Finlyandiya,  Malta

kabi shaharlari shular jumlasidandir.

Mukarrama  Turg‘unboyevaning  qilgan  sharafli  mehnati  bejiz  va

beiz  ketmadi.  «Xalq  artisti»  unvoni,  «Shavkatli  mehnati  uchun»

medali,  «Hurmat  belgisi»  ordeni,  davlatning  ko’plab  orden  va

medallari  bilan  taqdirlandi.  Uning  yorug*  hotirasi  uchun  har  yili  31-

may kuni «Yil raqqosasi» Respublika ko‘rik-tanlovi o‘tkaziladi.

Mukarrama Turg‘unboyeva  o‘zbek san’ati tarixida uning rivojiga

ulkan  hissasini  qo‘shgan  buyuk  san’atkor  sanaladi.  Dramatik  aktrisa

sifatida  milliy  teatming  poydevorini  qurganlar  qatorida,

hamda

o‘zbek  raqs  san’atini  butun  jahonga  tanitgan,  o‘zbek  raqs  maktabi

asoschisi sifatida ardoqlanadi.