Alisher Navoiy xamsa asari haqida

Mazkur  kitobda  Alisher  Navoiy  «Xamsa»sidagi  barcha  dos-

tonlarning  mazmuni  bayon  qilingan.  Ularda  shoir  tomonidan


tasvirlangan  turli  voqea-hodisalar  aks  ettirilgan,  faqat  kirish


qismlari,  me’yoridan  cho’zilib  ketgan  manzaralar,  monologlar


biroz  qisqartirilgan.  Navoiy  dostonlarining ushbu  nasriy talqini


alloma shoirimizning turkiy she’riyat gultoji hisoblanmish «Xamsa»


dostonlarini anglab olishingizga yordam beradi, deb otylaymiz.


UO‘K: 821.512.133


KBK: 84(50‘)1


Qisqartirib nashrga tayyorlovchi:


Anvar HOJIAHMEDOV


Mas’ul muharrir:


Vahob RAHMONOV


ISBN 978-9943-27-356-6


© Alisher Navoiy.  «Xamsa».  «Yangi asr avlodi», 2016-yil.

BUYUK BADIIY OBIDAO’rta  asrlar  Sharq  adabiyoti,  xususan,  forsiy


va turkiy she’riyat rivojida xamsachilik an’anasi


alohida  ahamiyatga  ega  boldi.  Bu  an’ananing


boshlanishiga  buyuk  ozarbayjon  shoiri  Nizomiy


Ganjaviyning XII  asrning  ikkinchi yarmi va XIII


asr boshida yaratgan  «Maxzan ul-asror»  (1174 —


1177), «Xisrav va Shirin» (1181), «Layli va Majnun»


(1188), «Haft paykar» («Yetti go‘zal»,  1197) hamda


«Iskandamoma»  (1199  —   1201)  dostonlari  asos


bolib,  ular  keyinchalik  ijodkor  vafotidan  so‘ng


«Xamsa»  (arabcha  «beshlik»  degani)  yoki  «Panj


ganj» (forsiy tilda «Besh xazina» ma’nosida) nom-


lari bilan yaxlit kitob holida juda keng tarqalgan,


turli tillarga taijima qilinib,  shuhrat topgan edi.


Mazkur kitobdan o‘rin olgan alohida dostonlar bir


necha shoirni shu mavzudagi yirik poetik asarlar


yozishga ilhomlantirgandi.


1253-1325-yillarda yashab  ijod  qilgan Xisrav


Dehlaviy o‘zining fors-tojik tilidagi «Matla ul-an-


vor»  («Nurlarning  boshlanishi»),  «Shirin  va  Xis­


rav»,  «Majnun va Layli»,  «Hasht bihisht»  («Sakkiz


jannat»)  va  «Oyinayi  Iskandariy»  («Iskandar  oy-


nasi»)  nomli  beshta  dostonini  yaratib,  Nizomiy


«Xamsa»siga tola javob yaratdi va bu an’ananing


boshlovchisi bo lib maydonga chiqdi.


XV  asrda yashagan  aksariyat  shoirlar  «Xam-


sa»ga o’xshatma bitishga harakat qilgan bolsalar


ham,  ko’plari bir yoki bir necha asar yaratishga


erishdilar. Chunonchi, Mavlono Ashraf, Mavlono

Abdullo, Kotibiy Nizomiyning bir qator dostonlar-


iga javob bitgan bolsalar, Mavlono Faseh Rumiy


uning «Maxzan ul-asror»iga, Xoja Hasan Xizrshoh


«Layli va Majnun» dostoniga o’xshatma dostonlar


yozishgan.  Lekin  ikki  buyuk  ijodkor:  Abdurah-


mon Jomiy va Alisher Navoiygina toliq «Xamsa»


yaratishga erishdilar.


Jomiy  asari  beshta  emas,  yetti  dostonni  o‘z


ichiga olib, «Dengizlar siri», «Lujjat ul-asror» (875 —


876 h.), «Tuhfat ul-ahror», «Sabhat ul-abror» (887


h.), «Yusuf va Zulayho» (888 h.), «Layli va Majnun»


(889 h.), «Xiradnomayi Iskandariy» («Iskandar hik-


matnomasi») (890 h.) dostonlaridan iborat bolib,


«Haft avrang» («Yetti taxt»)  deb ham ataladi.


Yuqorida nomi keltirilgan asarlarning barcha-


si o’sha davr an’anasiga muvofiq fors-tojik tilida


bitilgan  edi.  Natijada  ulami  shu  tilni  biladigan


kitobxonlargina  o’qib,  boshqa  xalqlar  vakillari


ulardan bebahra qolar, ba’zan tarjima orqaligina


bu go‘zal obidalardan bahramand bo la  olardilar.


Alisher Navoiy  1483-yilda bu murakkab ishga


kirishib,  ikki yarim yil ichida «Hayrat ul-abror»,


«Farhod  va  Shirin»,  «Layli  va  Majnun»,  «Sab’ayi


sayyor», «Saddi Iskandariy» dostonlaridan tashkil


topgan «Xamsa» kitobini eski o‘zbek tilida уaratib,


jahon adabiyotini bezavol va betakror buyuk asar


bilan boyitdi.


Nizomiy  «Xamsa»siga javoblar  yozish,  hech


bolmaganda, undagi ayrim asarlarga obcshatma


tatabbular bitish an’anasi keyingi davrlarda ham


davom etdi. Taniqli adabiyotshunos Y.E.Bertelsning


bergan  ma’lumotlariga  qaraganda,  «Layli  va


Majnun»  Xusrav Dehlaviydan  boshlab  jami  24

shoir yaratgan fors, o‘zbek va ozarbayjon tfflarida-


gi  dostonlar  uehun  asosiy  manba  bolib  xizmat


qilgan.


Mazkur asarlarda Nizomiy dostoni aynan tak-rorlanmay,  har qaysi davrga xos ijtimoiy-siyosiy


va ma’naviy-axloqiy masalalar o‘z aksini topgan,


asar  voqealari,  timsollarga  ba’zi  o’zgarishlar


kiritilgan,  tasviriy-uslubiy  tamoyillar  ham  bir


qator yangiliklar bilan boyitilgan, badiiylik g’oyat


rivojlantirilgan,  har  qaysi  milliy  til  boyliklari  va


go ‘zalliklaridan yanada unumliroq foydalanilgan.


Alisher  Navoiy  qalamiga  mansub  besh  dos-


ton,  shoiming  talcidiga  qaraganda,  jami  30  oy


—  ikki yarim yil  ichida yaratilgan  bolsa-da,  bu


asarlarning har birini ko‘p yillik ijodiy mehnat-


ning natijasi deb qarash kerak. Zero, yoshlikdan


shu ulug‘ maqsadni o‘z oldiga qo^gan shoir «Xam­


sa» yaratish ishiga awaldan kirishgan,  shu ma-


qsadda yuzlab tarixiy, ilmiy va adabiy kitoblami


o’rganib  chiqqan va ulami  tadqiq etgan,  bir-biri


bilan  qiyoslab,  o‘z xulosalarini  ko‘plab  ustozlari


va  fikrdoshlari  sinovidan  ham  o‘tkazgan  edi.


Shuning uchun uning besh  dostoni  butun xalq


manfaatlarini  aks  ettirgan,  omma uchun  asrlar


davomida  sevikli  bolib  qoladigan  olmas  qahra-


monlar qiyofalari bilan limmo-limdir.


Navoiy o‘z «Xamsa»sini yaratar ekan, Nizomiy va


Dehlaviylar yaratgan ajoim ijobiy qahramonlar qi-


yofasini keskin o‘zgartirish, aniqrogl, qarama-qar-


shi xosiyatlar sohibi sifatida gavdalantirish usuli-


ni  ham  qollaydiki,  buni jahon  adabiyoti uchun


ham yangilik deb qabul qilish mumkin.  Chunki


tarixiy  shaxslami  shu  xilda  talqin  qilish  G’arb

adabiyotida, masalan, Shekspir ijodida ham uch-


ramaydi. Biz bu o’rinda, awalo, «Farhod va Shirin»


dostonidagi Xusrav qiyofasini nazarda tutyapmiz.


Navoiy o‘z ustozlari «Xamsa»larida ijobiy fazilatlar


egasi tarzida gavdalantirilgan shoh Xusravni zo-


lim, bosqinchi, makkor, nomard hukmdor sifatida


tasvirlab, tarix haqiqatiga zid keladigan qiyofada


aks ettirib, o’quvchilar ommasida unga nisbatan


kuchli nafrat hisini uyg’otadi.


Salaflar  tasviridagi  toshkesar  Farhodni  chi-


nakam  ma’nodagi  xalq  qahramoniga,  sadoqatli


oshiq, insonparvar, mard va qahramon yigit sifa­


tida tasvirlanishi ham adabiyotimiz uchun yangi


badiiy usul ifodasi edi. Asarda tasvirlangan bar­


cha voqealarning yangicha mazmun kasb  etishi


ham  doston  g’oyaviy-badiiy  qimmatini  g‘oyatda


oshirib yuborgan.


Navoiy «Xamsa»si qahramonlari asrlar davo-


mida necha-necha avlodlar uchun ma’naviyat va


odobda, odamiylik va jasoratda, xalqparvarlik va


saxovatda  o‘mak  bo lib  xizmat  qiladigan  yorqin


badiiy siymolar boldi. Farhod va Qays, Suhayl va


Sa’d, Axiy va Farrux, Muqbil va Jo’na kabi betak-


ror qiyofalar, Shirin va Layli, Mehr va Mehinbonu,


Dilorom  va  boshqa  ma’naviy  barkamol  ayollar


timsollari  Navoiy  asridan  boshlab  hanuzgacha


yoshlarimizni  oliyjanob  fazilatlar  ruhida  tarbi-


yalab kelmoqda. Daho ijodkorimizning Navoiy va


asar qahramonlari nomidan a^ilgan:


Odami ersang,  demagil odami,


Oniki yo‘q xalq g ‘amidin g ‘ami.

…Boshni fido ayla ato qoshig‘a,


Jismni qil sadqa ano boshig‘a.


…Jahonda neki qilmish odamizod,


Tafakkur birla bilmish odamizod.


…Birovkim, jahonda so‘zi rostdir,


Erur dol angakim o ‘zi rostdur.


…Ki har kim ayonetsa yaxshi qilig‘,


Yetar yaxshiliqdan anga yaxshilig‘kabi  dono  fikrlari  mustaqillik  davrida  ham


hayot  darsligi  bolib  xizmat  qilib,  yoshlarimizni


barkamol  insonlar  sifatida  tarbiyalashimizga


yordam bermoqda.


Shuni alohida talddlash loziriiki, Alisher Navoiy


o*z salaflari dostonlariga yuqori baho berar ekan,


har  bir  asar  muqaddimasida  ulardagi  jiddiy


nuqsonlami  ham  alohida  taltidlab  о lib,  ushbu


kamchiliklami  keskin  tuzatish  yolini  qollaydi.


Masalan, Nizomiy va Dehlaviylar Bahrom, Xusrav


kabi shohlami tasvirlaganda, ulaming dabdabali


hayotlari, mol-u dunyosi-yu qo’shini, toj-taxti-yu


hashamati, qudrati-yu imoratlarini rosa maqtab,


odamlarga,  masalan,  Bahrom  o‘z  malikalariga


nomunosib  ishlar  buyurgani  haqida  to‘xtalib,


chinakam  muhabbat  tasviridan  xoli  bu  asarda


har ikki ijodkor xatolarini shunday deya alohida


talcidlagan edi:


«Bo‘yla nodon uchun yozib avsof


Anga qilgaylar o‘zlarin vassof.


Madhini behisob yozgaylar,


Balki mavzun kitob yozgaylar.


Har bir o ‘z ganjida ko’rub ko‘p  ranj,

Qilg‘ay o ‘z «Panj ganjbdin bir ganj.


Alloh, Alloh! Ne ganj bo‘lg‘ay bu!


Sarbasar elga ranj bo‘lg‘ay bu!»


Alisher  Navoiy  dostonlari  esa  puxta  tuzilishi,


voqea-hodisalarning izchil rivojlanishi bilan ajra-


lib  turadi.  Shoir  o‘z  asarlari  qahramonlarining


har  bir  xatti-harakatini,  ichki  olamini  ijtimoiy


va  ruhiy  jihatdan  asoslashga  alohida  diqqat


qiladi.  Har  qaysi  asarning  boshlanish  qismida


qahramonlarning  kelajakdagi  voqealarga,  qah-


ramonliklarga,  sevgi-sadoqatga,  sabr-qanoatga,


ilmiy-muhandislik  muammolarini  hal  qilishga,


hunar  sohasiga  tayyorlaydi,  shuning  uchun


ularning  faoliyatlari  o‘quvchida  ishonch  hosil


qiladi.  Farhod,  Qays,  Iskandar,  Suhayl,  Sa’d,


Axiy kabi qahramonlar shunday fazilatlari bilan


o’quvchi muhabbatini qozonadi.


Navoiy, ayniqsa o‘zi yaratgan qahramonlarning


ichki dunyosini, ruhiyatini tolaqonli aks ettiradi.


Farhodning Salosil qal’asidagi kechinmalari, Maj-


nunning  dasht  va  sahroda  chekkan  iztiroblari,


Ka’ba  huzuridagi  nolishlari,  Laylining  alamli


dil  so’zlari,  Iskandarning  onasiga maktubi kabi


o‘nlab  tasvirlarda  qalb  kechinmalarining  dardli


ifodalari g’oyat ta’sirchan ifodalangani ko’zga ya-


qqol tashlanib turadi.


Shoir «Xamsa»da tabiat va inson munosabat-


larini eng jozibador, eng nafis, eng ta’sirchan aks


ettiradi.  Tabiatdagi  har  bir  mavjudot,  buijlar-u


fasllar, oy-u yulduzlar, har qaysi o’simlik, samovot


Navoiy qahramonlari tarafdori, ular uchun g‘am


chekadi,  iloji  boricha madad  qollarini  cho‘zadi,

qiyinchiliklami yengib o’tishga hamdamlashadi.


Majnun bog‘da behush yotar ekan, gulzordagi


barcha о‘simliklarning uning holiga munosabat-


lari manzarasini eslaylik: yoridan ayrilib gulzorda


tanho yotgan Qays ko’zini ochib qarasa:


Ko‘rdi o ‘zini chaman ichinda,


Sarv-u gul-u yosuman ichinda.


Bulbul boshi uzra nag‘ma pardoz,


Ahvolig‘a navha aylab og‘oz.


Gul holig‘a chun nazora aylab,


Gulgun yoqasini pora aylab.


Nargis shabnamdin ashk etib fosh,


Ahvolig‘a yummayin to‘kub yosh.


Chun ko‘ksida hajrdin ко‘rub dog‘,


Ko‘ksi uza lola kuydurub dog‘.


Zaxmi ko‘kidin binafshada g ‘am,


So‘ziga kiyib libosi motam.


Sunbul qilibon qaro uzorin,


Ochib qora zulfi mushkborin.


So‘giga oqar su zor yig‘lab,


Un tortib so‘gvor yig‘lab.


Sarv оЧтау mehnatidin ozod,


Qolmay shamshod dardidin shod.Bu  xil  samimiy  va  ta’sirchan  tasvirdan  tabi-


atning  inson  zotiga  hamdardligi,  unga  cheksiz


mehribonligi mohirona chizilgani ko’zga tashlanib


turadi.  Shoir  insonning  ham  tabiatga  mehr-u


shafqatini ko‘p o‘rinda san’atkorlik bilan talcidlay-


di.  Jumladan,  Farhod o‘z olimi oldida jabrdiyda


tog‘ga murojaat qilib deydiki:


…Sanga mandin yetibdur oncha yotliq,

Ki yuzungdin uyotlig’man,  uyotlig‘.


Gahi bag‘ring bo‘lub tesham g’ilofi,


Gahi jismingda metinim shikofi.


Yuzung yoshimga xunolud gohi,


Damimdin boshing uzra dud gohi.


Bori jurmumg‘a tig‘i afv surgHl,


Borur chog‘imda afv aylab kechurgil».Tabiat  bilan  Inson  orasidagi  bu  xil  do‘stona


munosabat, sadoqat, shafqat Navoiyning barcha


ijobiy qahramonlariga xosdir.


Alisher  Navoiy  mumtoz  she’riyatimizda  keng


qollanib  kelgan  turli xil uslublardan  о‘m i  bilan


unumli foydalanaveradi.  Shuning uchun  «Xam-


sa»  dostonlarida  sof realistik  hayotiy  hodisalar,


manzaralami ham, romantik ko^tarinki, kuchay-


tirilgan  tasvirlami  ham,  xalq og’zaki ijodiga xos


xayoliy  fantastik  lavhalami  ham  aralash  holda


uchrataveramiz.  Masalan,  Farhodning  tog’dan


suv  chiqarish  faoliyatida  rejalashtirish,  ariqni


tayyorlash lavhalari haqqoniy tasvirlansa, ba’zan


Farhod kuch-qudratini dalillash uchun romantik


manzaralarga murojaat qiladi.  Uning dev va aj-


daho bilan jang koWnishlari esa g’oyat bo’rttirib


tasvirlanadi.  Boshqa  dostonlarda ham  shu  to’rt


usul  birgalikda  qollanaveradi.  Bu  xil  sinkretik


aralashlik realistik hayotiy tasvimi yorqinroq aks


ettirish maqsadini ko’zlaydi.


«Saddi Iskandariy»  dostonidagi qo’shinlaming


to’qnashuvi, ayniqsa, yakkama-yakka olishuvlar,


shohlar  aro  munozaralar,  Iskandar  devorining


qurilishi o’quvchini hayotiy tasvirga ishontiradi.


«Sab’ayi sayyor» dostonidagi ko‘plab hikoyalar

ham voqealaming rostligiga shubha uyg’otmaydi.


Birinchi hikoyada Axiyning o‘z xotinini Farruxga


berib  yuborishi  har  qancha  g‘ayritabiiy  tuyil-


masin,  Axiyga  xos  yuksak  insonparvarlik,  uni


olimdan  qutqarib  qolish  uchun  shunday  ishga


qo*l urishi ham aql bilan fikr yuritgan kishiga o‘ta


g’ayritabiiy tuyulmaydi. «Suhayl va Mehr» hikoyasi


ham haqqoniyligi bilan ko‘zga tashlanib turadi.


Navoiy  «Xamsa»sida  yaqqol  ko‘zga  tashlanib


turadigan kashfiyotlardan yana bin dostonlarda


ilmiy-hayotiy  timsollarga keng  o‘rin  berilishidir.


Ilm va  fan  bilan  bolalikdan  qiziqib  kelgan  shoir


«Farhod  va  Shirin»  dostonida  robotlar  siste-


masini  yovuz  kuchlar  quroli  sifatida  tasvirlab,


inson  tafakkurining,  Farhodning  bu  ilmiy-xay-


oliy jismlar  ustidan  g’alabasini  tasvirlagan  edi.


«Sab’ayi sayyor» dostonida Navoiy soatiga 35-45


kilometr  yuradigan  «Sariyus  sayr»  nomli  ulov


haqida fikr yuritadi.  Bu asboblar odamlarga tez


harakat qilishga imkon beradi.


«Saddi  Iskandariy»  dostonida  esa  jahonni


yorituvchi Jamshid jomi,  Chin olimlari ishlagan


ikki ajoyib ko‘zgu, Rum donishmandlariyaratmish


ajoyib jom va usturlob asboblari tasvirlanadi. Mal-


lu qo’shinlariga qarshi Iskandar olimlari tomoni-


dan ishlangan sirli qurol atom bombasini eslatadi.


Bunday tasvirlami biz boshqa shoirlar ijodida


uchratmaymiz.  To‘g‘ri,  shoir  salaflari  Iskan-


darning  shisha  idish yasatib,  unga arqon ulab,


suv ostida yuz kun baliqlar hayotini oVgangani-


ni  talcidlashgan  edi,  lekin  Navoiy  bu  xil  tasvir


ilmiy-xayoliy timsolga nisbat berilsa,  o‘quvchini


ishontirmasligini his  etib,  shohning bu xil faoli-

yatini uning payg’ambarlik quwati ifodasi sifatida


ko‘rsatishni ma’qulroq ko‘radi.


Alisher  Navoiy  «Xamsa»sini  tashkil  qiluvchi


dostonlaming har biri katta hajmga ega bolgan,


yuksak ma’naviyat va badiiyat qonunlariga tola


amal qilingan holda yozilgan hamda boy va go’zal


o‘zbek  tilining bor  nafosatini  o’zida ifoda  qilgan


mukammal  badiiy  asardir.  XV  asr  adabiy  tilida


yaratilgan  va  hozirgi  zamon  o’quvchilari  uchun


anchagina tushunilmaydigan, aniqrog’i, eskirgan


so’zlari bolgan, xilma-xil til san’atlari va uslublari


qollangan bu obidalami Navoiy tilida tushunish


ancha mehnatni, lug‘atlar ustida tinimsiz ishlash-


ni talab qiladi.  Kitob yozib tugallangan XV asrda


va  undan  keyin  ham  dostonlarni  o’qib  anglash


oson  bolmagandirki,  keng xalq  ommasi  qiynal-


masligi  uchun  «Xamsa»ning  ixchamlashtirilgan


va  soddalashtirilgan  xalqona  nasriy  nusxalari


yaratilgan. Adabiyotshunos Maxzun, Umar Boqiyning


kitoblari shunday asarlardan edi.


Navoiy «Xamsa»si dostonlarini osonroq tushu­


nish uchun o’tgan asrda ham bir necha harakatlar


qilindi.  O.Sharafiddinov, Y.E.Bertels, V.Zohidov,


A.Qayumov, P.Shamsiyev, O’.Karimov, S.Mutalli-


bov, A.Rustamov, S.Erkinov, N.Mallayevvabosh-


qalar tomonidan Navoiy «Xamsa»si dostonlarining


mukammal nasriy matnlari tuzilib, ko‘p nusxada


nashr qilindi.  Ammo  o’quvchilar,  litsey va kollej


talabalari hamda ulug‘ shoirning ko‘p sonli mux-


lislari uchun bu mukammal nasriy nashrlar ham


oglrlik qilyapti, shekilli. Har holda yoshlarimizning


ko’plari «Xamsa» dostonlari mazmunidan yaxshi


xabardor emaslar.  Maktablar,  litsey,  kollejlarda

bunga  imkoniyat  topilmaydi  —   kitoblar  yetish-


maydi.


Shulami hisobga olgan holda biz Navoiy «Xam-


sa»si dostonlarining asosiy mazmunlarinigina ix-


cham tarzda bayon qilingan kitobchalar va ulam-


ing  barchasini  to’plab  bitta  kitob  holida  tajriba


sifatida taqdim etishni ma’qul ko’rdik. Nashr etil-


gan asarlaming kirish va xulosa qismlari tushirib


qoldirilgan, asardagi cho’zilib ketgan ba’zi oVinlar:


manzaralar,  monologlar  ixchamlashtirilgan.  Bu


Xil yondashish dostonlaming toliq tushunilishiga


imkon  bermaydi.  Ular  haqida  keng  malumotga


ega  bolish  uchun  dostonlaming  toliq  nasriy


bayoni, qolaversa, Navoiy dostonlarining o‘zi bilan


toliq tanishish lozim. Qolingizdagi kitob esa dos-


tonlar mazmunini osonroq tushunib olishingizga


yordam beradi, xolos.


Kitob tajriba holida nashr etilayotgani uchun


unda ayrim kamchiliklar bolishi  ham  mumkin.


Olimlarimiz,  navoiyshunoslarimizning  o’rin-


li  maslahatlari,  Navoiy  «Xamsa»sining  shu  xil


nashrini yanada mukammalroq nashr etishimizga


yordam beradi, deb ishonamiz.


Anvar HOJIAHMEDOV

NAVOIY 0 ‘Z «XAMSA»SINING


YARATILISH TARIXI HAQIDAGo‘zal so ‘zlovchilarning boshidagi toji, haqiqat


ganji  tojining  gavhari,  fazilat  koni javharining


saqlovchisi,  yetuklik  dengizining  qimmatbaho


duri  bolgan  ganjalik  ma’noli  so’zlar  ijodkori1


o‘y-fikri  mezoni  bo’lgan  «Xamsa»,  «Beshlik»


emas,  «Panj  ganj»  («Besh  xazina»)  deb  atashga


arzirlidir.  So‘z  durlarining  bu  ajoyib  nozimini


falak  «Nizomiy»  deb  atagan  edi.  Bu  nomdagi


besh  harfni  qo’shib  hisoblaganda,  Allohning


ming bir nomiga teng son paydo boladi.  Uning


asari  durlaridan  yer  yuzi  lim-lim  bolib,  balki


falakning  qimmatbaho  buyumlar  solinadigan


qutichalari ham to lib  toshgandir.


Hind  chavandozi2  she’riyatida yaratilgan  dos-


tonlarning har biri go^o Hindis tonning bir viloya-


tiga ohcshaydi. U xazina sochuvchi Ganja shohiga


payrov boldi, Nizomiy so‘z iqlimining shohi bo Isa,


bu  Xusravi  boldi.  Ganja  quyoshi  o‘z  bayroglni


ko^argach,  so‘z  mamlakatini  yakkaqalam  qilib,


qaysi mamlakatni zabt etgan bolsa,  o‘sha olka-


larga Xisrav ham sipoh tortdi.


Qaysi shabistong’aki ul qildi azm,


Bazmi yerida bu dog‘i tuzdi bazm.


Ul bezabon «Maxzani asrori»din,


Bu yorutub «Matlayi anvonidan.


Ko’p kishi ham qildi tatabbu’ havas,


Sarv-u gul o ‘trusig‘a kelturdi xas.


1 Nizomiy Ganjaviy nazarda tutilyapti.


2 Xusrav Dehlaviy demoqchi.

Bir kishidin o’zgaki,  andoq kishi,


Bermadi yod eskifalak gardishi.U bugun so’fiylar peshvosi, haqiqat sirlarining


ochuvchisidir, kolcsi nozik ma’nolar xazinasining


duri,  ko‘ngli ma’nolar yuzining oynasi,  nazmlari


jahon  iqlimlarida  mashhur,  nasriy  asarlari jon


mamlakatlarini  egallagan.  Lutf-karami,  in’om-u


ehsoni shoh-u gadolar o’rtasida shuhrat topgan,


uning xizmatini  ado  etganlar  bir  umr  faxrlanib


yuradilar. Lekin ul zot menga alohida e’tibor bilan


qaraydi, yozgan har bir asari men ko’rganimdan


so‘nggina elga yetib boradi.


Bahoming fayzyob kunlaridan birida shoirlar-u


allomalar,  xonanda-yu  sozandalar  davrasida


o’tgan buyuk zotlar she’riyati haqida, jumladan,


payrov xususida bahs  borar  ekan,  gap  Nizomiy


bilan Xusravga taqaldi. Ikkala ijodkor asarlarining


jahondagi shon-u shuhrati, ular yaratgan «Xam-


sa»laming olam ahliga manzurligi haqida e’tiborli


fikrlar bildirildi. Ayniqsa, jami o‘nta doston ichida


dastlabki ikki durdonaning o’zgacha o‘m i borligi,


ulaming ma’naviy yuksakligi, badiiy barkamolligi


to‘g‘risida bir-biridan purmazmun gaplar aytildi.


Oradan  bir-ikki  oy  o‘tgach,  ul  tabarruk  zot


uyimga  mehmon  boldilar.  Qollarida  bir  necha


kitob bor edi.  Ulardan birini qollariga olib, kulib


turib, menga tutdilar.


Kim: «Olibon boshtin ауодЧда boq,


Qil nazar avroqig‘a boshtin-oyoq.


Olig’a jon naqdini sochtim ravon,


Oldim-u o ‘ptum,  dog‘i ochtim ravon.

Boshtin-ayoq gavhari shahvor3 edi,


Qaysi go‘h a r«Tuhfat ul-ahror»4 edi.


Chun o’qimoq zamzamasi5 boldi bas,


Ko‘nglum aro dag‘dag‘a soldi havas.


Kim bu yo‘l ichraki alar soldi gom,


Bir necha дот о ‘Isa manga ham xirom.


Forsi o ‘ldi chu alarg‘a ado,


Turki ila qilsam ani ibtido.


Forsi el topti chu xursandliq,


Turk dog‘i topsa barumandliq.


Yo‘ldasa bu yo‘lda Nizomiy yo‘lum,


Qo‘ldasa Xusrav bila Jomiy qo‘lum.Dilni shodlantiruvchi boglaming devorlari ham


to‘rt paxsali boladi.  Ulaming o‘t-u suv-u  havosi


yoqimli bolganidek, tufrog’i ham muattar bolishi


muqarrar.  Sarv-u gul va lolaning xaridori borligi


aniq,  lekin  о‘tinning  ham  bozori  boladi-ku.  At­


las bilan qora rangli ipak kiyim yoqimli bo‘lsa, it


yungi  ham  palos  qilishga yaraydi-ku.  Lai  bilan


yoqut va dur qimmatli hisoblansa, nega kahrabo


somonni  o’ziga tortadi?  Shoh uch xil  may bilan


xursandlik topsa, qolgan loyidan, hech bolmasa


may  quyqasini  ichuvchi  mayxo‘r  ichib  shodla-


nadi-ku.  Men ham o‘zimning it kabi pastligimni


anglab yetdim-u, o‘zimni uluglar ipiga bogladim.


Ular yo’qlik dashti tomon y o l olsalar,  men ham


soya kabi ularga hamqadam bolg’umdir.